image
image

“Grand Prix” piedāvājumi pašlaik netiek sūtīti – iedvesmojamies jaunām idejām!

Zemāk atradīsiet atbildes uz iespējamajiem jautājumiem, kā arī citu noderīgu informāciju.

Informācija par “Grand Prix” spēli
Lasīt vairāk

No 2011. līdz 2023. gadam Latvijas teritorijā SIA “RD Baltic” organizēja “Grand Prix” spēli un rīkoja Speciālbalvas loterijas, piedāvājot dalībniekiem pa pastu iegādāties praktiskas un katrai ģimenei noderīgas preces. Šo gadu laikā tika apbalvoti 17 Lielo balvu ieguvēji un 25 Speciālbalvas loterijas laimētāji, kā arī vairāk nekā 4100 citu balvu ieguvēji, un kopā tika izsniegtās fantastiskas balvas vairāk nekā 1 225 000 EUR vērtībā!

SIA “RD Baltic” personas datu apstrādes noteikumi
Lasīt vairāk

Atjaunoti 2023. gada 22. decembrī
Noteikumu mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību.
Pārzinis un tā kontaktinformācija
Personas datu pārzinis ir SIA “RD Baltic”, reģistrācijas numurs: 50103300041, juridiskā adrese: Rīga, Vienības gatve 109, LV-1058.
Pārzinis veic Dalībnieku personas datu apstrādi šādam nolūkam:
Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšana, tostarp, bet ne tikai pakalpojumu sniegšana, kā arī līgumā noteikto saistību izpilde, iebildumu, pretenziju izskatīšana, apstrāde, maksājumu, norēķinu administrēšana, parādu atgūšana un piedziņa, interešu aizstāvība tiesā, pakalpojumu drošības un atbilstības nodrošināšana.
Pārzinis apstrādā personas datus, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
Datu subjekta piekrišana – spēles vai loterijas Dalībnieks skaidri un nepārprotami ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.
Līgumisku attiecību nodibināšana un izpilde – datu apstrāde ir nepieciešama līguma starp Dalībnieku un Pārzini noslēgšanai un izpildei.
Juridiska pienākuma izpilde – datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu un/vai normatīvo aktu prasības.
Leģitīmā interese: veikt komercdarbību, nodrošināt pienācīgu klientu servisu, efektīvu uzņēmuma pārvaldību, nodrošināt, uzlabot pakalpojuma ilgtspēju, kvalitāti, drošību, aizsargāt uzņēmuma intereses iespējamo pretenziju vai prasību izteikšanas gadījumos, novērst ļaunprātīgu pakalpojumu izmantošanu, novērst noziedzīgu nodarījumu, aizsargāt uzņēmuma īpašumu, materiālās un nemateriālās vērtības.
Personas datu saņēmēji
Jūsu personas datiem pēc nepieciešamības var piekļūt:
1) Pārziņa darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kurām tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
2) personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamajā apjomā, piemēram, Pārziņa sadarbības partneri, ar finanšu un maksājumu pakalpojumu sniegšanu saistītās personas, mārketinga pakalpojumu sniedzēji, pasta un kurjeru pakalpojumu sniedzēji, kā arī citas ar Pārziņa komercdarbības veikšanu saistītas personas;
3) valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji, tiesas, uzraudzības iestādes;
4) trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēji, strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, parādnieku reģistrus u.c.).
Personas datu glabāšana
Pārzinis glabās personas datus līdz norādīto nolūku īstenošanai, kā arī saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, Pārzinis ņem vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Dalībnieka norādījumus (piemēram, piekrišanas gadījumā), kā arī leģitīmās intereses. Ja personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nebūs nepieciešami, Pārzinis tos dzēsīs vai iznīcinās.
Personas datu aizsardzība
Personas dati ir katras personas vērtība, un Pārzinis apstrādā tos, ievērojot konfidencialitātes un drošības prasības. Pārzinis aizsargā Dalībnieku datus, ņemot vērā pastāvošos drošības un privātuma riskus, ar organizatoriskiem un tehnoloģiskiem pasākumiem.
Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot drošas apstrādes prasības. Mēs nenododam Dalībnieku datus valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.
Datu subjektu tiesības
Jums kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem, to labošanu vai dzēšanu; pieprasīt apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu; iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Tāpat, ja Jūs uzskatāt to par lietderīgu vai nepieciešamu, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.
Citi noteikumi
Šobrīd Pārziņa mājaslapā iespējoti šādi sīkfaili:
Sīkfailu tips: “nepieciešamie”
Sīkfaila nosaukums: CookieConsent
Uzturētājs: grandprix.lv
Saglabāšanas ilgums – 1 gads
Dati tiek nosūtīti uz Īrijas serveri nodrošinot adekvātu aizsardzības līmeni.
Avots: https://consent.cookiebot.com/uc.js
Pārzinim ir tiesības veikt papildinājumus, izmaiņas personas datu apstrādes noteikumos, norādot izmaiņu datumu un publicējot to jaunāko versiju mājaslapā.
Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šiem noteikumiem vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, nosūtot vēstuli pa pastu.
Informējam, ka mājaslapas darbība tiks nodrošināta līdz 2024. gada 1. decembrim.

SIA “RD Baltic” preču kvalitātes garantija
Lasīt vairāk

Visām SIA “RD Baltic” pa pastu tirgotajām precēm tiek garantēta augsta kvalitāte. Ja garantijas perioda laikā iegādātajai precei tiek konstatēti bojājumi vai citi defekti, pie kuru rašanās vainojams ražotājs, pircējam tiek nodrošinātas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā paredzētās tiesības – preces neatbilstības novēršana, neatbilstošās preces apmaiņa, preces cenas samazināšana vai pirkuma atcelšana un samaksātās naudas summas atmaksāšana.
Ja tiek konstatēts, ka preces bojājums radies nepareizas lietošanas dēļ (piemēram, elektroprecei bojājums ir radies ražotāja standartiem neatbilstoša barojošā sprieguma izmantošanas rezultātā; precei bija nepieciešamas regulāras servisa apkopes, kuras netika veiktas; tika izmantoti nepiemēroti tīrīšanas/apkopes līdzekļi; precei tika veikts pašrocīgs remonts), garantijas nosacījumi nav spēkā.
Garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts pirkumu apliecinošs dokuments vai tā kopija.
Ja Jūsu iegādātajai precei ir konstatētas kvalitātes problēmas un kopš tās iegādes vēl nav pagājuši divi gadi, nosūtiet preces defekta aprakstu kopā ar aizpildītu pieteikumu un preces iegādi apliecinošā čeka kopiju pa pastu uz SIA “RD Baltic” adresi Vienības gatvē 109, Rīgā, LV-1058, norādot veidu, kādā vēlaties saņemt naudas atmaksu. Mūsu speciālisti izvērtēs radušos situāciju atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajam.

Uz nomaksu iegādāto preču apmaksa
Lasīt vairāk

Ja izmantojāt iespēju iegādāties SIA “RD Baltic” preci, veicot preces apmaksu pa daļām, kopā ar preci Jums tika izsniegts maksājumu grafiks un preču pirkuma līgums. Tomēr, ja kāds no šiem dokumentiem ir nozaudēts, varat turpināt preces apmaksu vienā no pieejamajiem veidiem – veicot maksājumus uz SIA “RD Baltic” bankas kontu vai VAS “Latvijas Pasts” PNS kontu:
Norēķinu konts SEB bankā: LV64UNLA0050020528003
PNS konta numurs maksājumiem pasta nodaļās: LV27LPNS0001002838125
Reģistrācijas numurs: 50103300041
Juridiskā adrese: Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058
Gadījumā, ja nomaksas preču apmaksa tiks kavēta ilgāk par 45 dienām, no pircēja tiks pieprasīta visas preces cenas tūlītēja samaksa pirms maksājumu grafikā noteiktā termiņa. Atgādinām, ka saistību neizpildes gadījumā pircēja personas dati tiks nodoti SIA “Julianus Inkasso Latvija” parāda piedziņas veikšanai, kā arī šo datu publiskošanai un ievietošanai parādvēstures datubāzēs atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai.