PERSONAS DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI SIA RD BALTIC MĀJASLAPĀ

Atjaunoti 2022. gada 29. novembrī

 

Noteikumu mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību.

 

Dalība spēlēs un loterijās ir brīvprātīga. Reģistrējot savu dalību spēlē un/vai loterijā, dalībnieks vai potenciālais dalībnieks apzinās un piekrīt, ka spēles organizētājs veic dalībnieka personas datu apstrādi spēles vai loterijas vajadzībām. Iesniedzot informāciju, Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās precizitāti un kļūdām.

 

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Jūsu personas datu pārzinis ir SIA RD Baltic, reģistrācijas numurs: 50103300041, juridiskā adrese: Rīga, Vienības gatve 109, LV-1058, e-pasts saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem [email protected].

 

Pārzinis veic Dalībnieku personas datu apstrādi šādos nolūkos

  • Spēles organizēšana un īstenošana saskaņā ar spēles noteikumiem, tostarp, bet ne tikai spēles potenciālo dalībnieku un dalībnieku (turpmāk Dalībnieks) rekvizītu un kontaktinformācijas saņemšana, uzvarētāju noteikšana, apbalvošana, identificēšana, informācijas par laimestiem uzturēšana, preču loterijas, preču piegādes organizēšana, saziņa ar Dalībnieku, informācijas sniegšana par spēli un/vai preču loteriju.
  • Spēles vai loterijas mārketinga pasākumu īstenošana, tostarp fotogrāfijas un video materiālu ar uzvarētāja vārdu, uzvārdu un informāciju par balvu uzņemšana, publiskošana Pārziņa mājaslapā, sociālo tīklu lapās, citos Pārziņa informācijas resursos, publiskos medijos, Pārziņa sadarbības partneru preču un pakalpojumu reklamēšana, kā arī informēšana par Pārziņa pasākumiem.
  • Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšana, tostarp, bet ne tikai pakalpojumu uzsākšana, sniegšana, kā arī līgumā noteikto saistību izpilde, tiešais mārketings, iebildumu, pretenziju izskatīšana, apstrāde, maksājumu, norēķinu administrēšana, parādu atgūšana un piedziņa, interešu aizstāvība tiesā, pakalpojumu drošības un atbilstības nodrošināšana.

 

Pārzinis apstrādā personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

Datu subjekta piekrišana – spēles vai loterijas Dalībnieks skaidri un nepārprotami ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Līgumisku attiecību nodibināšana un izpilde – apstrāde ir vajadzīga līguma starp Dalībnieku un Pārzini noslēgšanai un izpildei.

Juridiska pienākuma izpilde – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārziņa attiecināmu juridisku pienākumu un/vai normatīvo aktu prasības.

Leģitīmā interese veikt komercdarbību, nodrošināt pienācīgu klientu servisu, jaunu klientu piesaisti, efektīvu uzņēmuma pārvaldību, nodrošināt, uzlabot pakalpojuma ilgtspēju, kvalitāti, drošību, aizsargāt uzņēmuma intereses iespējamo pretenziju vai prasību izteikšanas gadījumos, novērst ļaunprātīgu pakalpojumu izmantošanu, novērst noziedzīgu nodarījumu, aizsargāt uzņēmuma īpašumu, materiālās un nemateriālās vērtības.

 

Personas datu saņēmēji

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, var piekļūt:

1) Pārziņa darbinieki vai tieši pilnvarotās  personas,  kurām  tas  nepieciešams  darba  pienākumu izpildei;

2) personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, Pārziņa sadarbības partneri, ar finanšu un maksājumu pakalpojumu sniegšanu saistītās personas, mārketinga pakalpojumu sniedzēji, pasta un kurjeru pakalpojumu sniedzēji, kā arī citas ar Pārziņa komercdarbības veikšanu saistītas personas;

3) valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes,   pašvaldības,   nodokļu   pārvaldes,   zvērināti   tiesu   izpildītāji,   tiesas,   uzraudzības iestādes;

4) trešās  personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēji, strīdu risināšanas iestādes,  maksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, parādnieku reģistri u.c.).

 

Piekļuve personas datiem

Dalībniekiem ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem; pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi; Dalībniekam ir tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, šādi pieprasījumi vai pieteikumi Pārzinim nosūtāmi:

(1) pa pastu, rakstot vēstuli SIA RD Baltic, Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, vai (2) pa e-pastu: [email protected] nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Šajā gadījumā pieteikumā ir nepieciešams norādīt savu vārdu, uzvārdu, adresi un dalībnieka numuru (ja tāds Dalībniekam ir piešķirts).

Saņemot Dalībnieka pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Dalībnieka identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Lūdzam ņemt vērā, ka Pārzinis veiks Dalībnieka personas datu dzēšanu vai labošanu normatīvo aktu pieļaujamajā apjomā, personas dati, kas tiek izmantoti grāmatvedības, nodokļu un citu normatīvo aktu prasību ievērošanai, netiek dzēsti, bet apstrādāti normatīvo aktu noteiktā kartībā.

Ja  Dalībniekam  ir  kādi  jautājumi  vai  iebildumi  saistībā  ar  Pārziņa veikto  Dalībnieka  personas  datu  apstrādi, aicinām vispirms vērsties pie mums. Ja Dalībnieks tomēr uzskata, ka neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmu un uzskata, ka mēs pārkāpjam viņa/viņas tiesības uz personas datu aizsardzību, Dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts   inspekcijai.

 

Piekrišanas atsaukšana

Dalībniekam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei. Atsaucot savu piekrišanu dalībai spēlē vai loterijā, dalība tajā tiek anulēta un Dalībnieka dati tiek dzēsti, izņemot datus, kas nepieciešami strīda vai pretenzijas risināšanai vai tiesisko interešu aizstāvēšanai.

Piekrišanu personas datu apstrādei var atsaukt šādos veidos:

(1) pa tālruni (670 61 777), (2) pa pastu, rakstot vēstuli SIA RD Baltic, Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058,  (3) pa e-pastu: [email protected] nosūtot iesniegumu , kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (4) vai aizpildot pieteikuma formu mājaslapā http://www.grandprix.lv/veidlapas.

Atsaukumā lūdzam norādīt arī konkrētās spēles vai loterijas nosaukumu.

 

Dalībnieks var atteikties turpmāk saņemt mārketinga materiālus, veicot attiecīgas darbības:

Atteikties saņemt mārketinga materiālus var īstenot tūlīt, veicot atzīmi dalības dokumentā, vai arī vēlāk:

(1) pa tālruni (670 61 777), (2) pa pastu, rakstot vēstuli SIA RD Baltic, Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058,  (3) pa e-pastu: [email protected] nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (4) vai aizpildot atteikuma veidni mājaslapā http://www.grandprix.lv/veidlapas.

Atteikuma gadījumā būs nepieciešams norādīt šādu informāciju:

Dalībnieka vārdu, uzvārdu, kā arī adresi, uz kuru Dalībnieks šobrīd saņem SIA RD Baltic mārketinga materiālus.

Ņemot vērā mārketinga materiālu drukāšanas un izplatīšanas procedūras īpatnības, Dalībnieks var saņemt mārketinga materiālus vēl 2 mēnešu pēc atteikuma apstrādes.

 

Personas datu glabāšana

Pārzinis glabās minētos personas datus, līdz norādīto nolūku īstenošanai, kā arī saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, Pārzinis ņem vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Dalībnieka norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī leģitīmās intereses. Ja personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, Pārzinis tos dzēsīs vai iznīcinās.

 

Personas datu aizsardzība

Personas  dati  ir  katras personas vērtība  un  Pārzinis apstrādā  tos,  ievērojot  konfidencialitātes un drošības prasības. Pārzinis aizsargā Dalībnieku datus, ņemot vērā pastāvošos drošības un privātuma riskus ar organizatoriskiem un tehnoloģiskiem pasākumiem.

Mēs  rūpīgi  izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot drošas apstrādes prasības. Mēs nenododam Dalībnieku datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

 

Citi noteikumi

Pārziņa mājaslapās var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pievienoti šeit (https://www.grandprix.lv/noteikumi/).

Pārzinim ir tiesības veikt papildinājumus, izmaiņas personas datu apstrādes noteikumos, norādot izmaiņu datumu, padarot pieejamu aktuālo versiju mājaslapā .

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šiem noteikumiem vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot iepriekš norādītos mūsu sakaru kanālus vai rakstot uz e-pastu [email protected].